Info om tilskudd:SO er et studie og opplysnignsforbund, som formidler økonomisk og faglig støtte innen vårt formål.

SO organiserer, tilrettelegger og er medarrangør for kurs og studieaktiviteter, samt bistår med å finne finnansieringsløsninger for tiltak innen vårt formål.

Tilskuddsordning til studie og opplysningstiltak etter voksenopplæringsloven.
For at et studietiltak skal kunne få økonomisk tilskudd fra de statlige voksenopplæringsmidlene som SO forvalter, må visse grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Disse er beskrevet i veiledningen som sendes søker. Skjem finnes på hjemmesiden www.studieforbundetso.no

Reisestipend og andre finansierings-ordninger lyses ut gjennom året.
www.vofo.no finnes en tilskuddskatalog med oversikt over frister og finansieringskilder.

Kurs, prosjektutvikling og organisasjonsutvikling fra SO.
SO utvikler kurs og prosjekter sammen med medlemsorganisasjoner og kan selv eller gjennom nettverk bistå med kompetanse, koordinering og andre tjenester innenfor prosjektutvikling og kursutvikling.

Organisasjoner som søtter SO sitt formål kan søke medlemmskap i SO. I SOs formåls-paragraf heter det: SO skal arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn, gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak for å:

- uttrykke menneskeverdet og menneskets rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap

- øke enkeltindividets muligheter til å ta del av og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til samfunnspolitisk engasjement og økt selvfølelse

- skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i den egne og andre kulturers egenart, nasjonal og inter-nasjonal solidaritet og forholdet mellom den rike og den fattige delen av verden

- øke kunnskapen om regionale og globale miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk

- motvirke rasisme, fremmedhat og andre former for undertrykkelse.Skjemaer og mer info her