Om SO Studieforbundet Solidaritet:SO er et studieforbund som organiserer, tilrettelegger og er medarrangør for kurs og studieaktiviteter innenfor en lang rekke emner, og vi formidler økonomiske tilskudd til slike aktiviteter i medlemsorganisasjonene.

SO Studieforbundet Solidaritet er:
- en paraplyorganisasjon for 35 organisasjoner og foreninger som bl.a. driver ulike former for studiearbeid og læring.
- et ressurs- og kompetansesenter for aktiv og deltakerstyrt læring.
- en flerkulturell møteplass.
- et forum for kritisk tenking og debatt.
- et virkelig alternativ.

I SOs formålsparagraf heter det:
SO skal arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn,gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak for å:

- uttrykke menneskeverdet og menneskets rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap
- øke enkeltindividets muligheter til å ta del av og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til samfunnspolitisk engasjement og økt selvfølelse
- skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i den egne og andre kulturers egenart, nasjonal og inter-nasjonal solidaritet og forholdet mellom den rike og den fattige delen av verden
- øke kunnskapen om regionale og globale miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk
- motvirke rasisme, fremmedhat og andre former for undertrykkelse.

Studieaktiviteter. Det meste av studie- og læringsaktivitetene i SO drives innenfor og under full styring av våre medlemsorganisasjoner. Virksomheten bygger på studieplaner, som vanligvis utformes av brukergruppene i samarbeid med SO. Selve læringen/formidlingen kan skje i form av studieringer, kurs med lærer/instruktør, konferanser og seminarer. SO driver også skolering av tillitsvalgte og andre i medlemsorganisasjonene og i andre grupper på oppdrag av disse. I løpet av et år deltar flere tusen kvinner/jenter og menn/gutter i de ulike studieaktiviteter som arrangeres av SO og våre medlemsorganisasjoner.

Tilskuddsordningen. For at et studietiltak skal kunne få økonomisk tilskudd fra de statlige voksenopplæringsmidlene som SO forvalter, må visse grunnleggende forutsetninger være oppfylt og disse er utdypet i veiledning som sendes dere.

Under gjennomføringen av studietiltaket føres det fremmøtelister, som viser hvem som har deltatt og når/hvor mye.
Etter at tiltaket er gjennomført, sendes fremmøtelistene og oppgjørsskjema til SO som dokumentasjon på at regelverkets krav er oppfylt. Deretter beregnes og utbetales statstilskuddet.

Publikasjoner.
SO utgir en del debattbøker og studiemateriell, delvis utviklet på eget initiativ og delvis i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Bøker og studiemateriell kan bestilles hos SO.

Kurs, prosjektutvikling og organisasjonsutvikling fra SO
SO utvikler kurs og prosjekter sammen med medlemsorganisasjonene og kan selv, eller gjennom nettverk, bistå med kompetanse, koordinering og andre tjenester innenfor prosjetkutvikling og kursutvikling.

Annen virksomhet. SO er også engasjert i den offentlige samfunnsdebatten, med utgangspunkt i forbundets formålsparagraf. SO ønsker å være en pådriver for saker som berører og opptar medlemsorganisasjonene og et forum der disse kan utveksle informasjon og erfaringer samt hente råd og støtte til sin egen virksomhet, både studiearbeid og andre aktiviteter og prosjekter.

Vi tar gjerne i mot nye medlemsorganisasjoner og ideer til nye kurs og prosjekter.

På SO kontoret eller på besøk hos dere:
Tor Alkesandersen, studiesekretær, tel 23163300
Bjørn Jansen daglig leder, pedagogisk tilrettelegging, tel 91137227
Marianne Westby, landbruksøkonom, undervisningsprosesser, tel 99707301PS!
SO - Studieforbundet Solidaritet het tidligere Sosialistisk Opplysningsforbund.